Inntrykk fra EATAS første teoriutviklings- og forskningskonferanse

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

1st EATA TA Theory Development & Research Conference. Roma 9 – 11 juli 2015

Beyond limits. Verifying the Development of TA Theory through Research

Norske konferansedeltakere var NTAF-president Oddmund Teigen og Arvid Strand (u.t.). Det var presentasjoner innen alle TA’s 4 områder, men flertallet av presentasjonene omhandlet psykoterapi. Utvalget var stort; 26 workshops av 2 timers varighet og 34 workshops av 90 minutters varighet. Det var ofte vanskelig å avgjøre hvilken workshop som ville være mest nyttig å få med seg.

Hovedtalere var psykologiprofessorene John McLeod fra Skottland og Omar Gelo fra Østerrike. Ingen av dem er transaksjonsanalytikere, men de var inviterte på grunnlag av sin kompetanse som forskere innen sosialvitenskapelige emner og sin positive holdning til  TA. Jeg synes konferansen  fortjener en omtale på NTAF’s hjemmeside selv om konferansen også er omtalt på EATA’s hjemmeside:

http://www.eatanews.org/ta-resources-and-links/research-committee-activity/

hvor vi bl.a. finner  Book Of Abstracts EATA 2015
Her gis det korte referater fra samtlige presentasjoner:

“This book of abstracts presents the state of the art of the research in all the Transactional Analysis fields: Psychotherapy, Counselling, Organizational and Educational.”

http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2012/10/BookOfAbstracts-EATA2015.pdf

Nedenfor gjengis et av PP-bildene i McLeods plenumsforedrag:

Factors that contribute to outcome: Emerging evidence and future directions

  • Therapy outcome depends on:
  • the quality of the relationship between client and therapist
  • the personal characteristics of the therapist
  • the extent to which the therapy that is provided is consistent with client preferences
  • the capacity of the therapist to collect and use feedback on client progress
  • the organisational context within which the therapy is delivered

McLeod KS Rome Conference
http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2015/07/McLeod-KS-Rome-Conference.pdf

McLeod workshop Rome Conference
http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2015/07/McLeod-KS-Rome-Conference.pdf

Psykoterapiforskningen ikke gir grunnlag for å hevde at noen metode er mer effektiv enn andre. Psykoterapeuter er imidlertid under press i mange land der helsemyndigheter og forsikringsselskaper spør hvilken metode som er best vitenskapelig dokumentert.  Da vil  metoder som passer inn i en forenklet medisinsk modell (jfr. formelen nedenfor) ofte ha et fortrinn når det publikasjoner og dermed vitenskapelig dokumentasjon.

Diagnose/syk + Behandlingsmetode/medisin = Helbredelse

Psykoterapeuter som sier at de anvender en vitenskapelig dokumentert metode – uten å nødvendigvis måtte dokumentere at det de gjør faktisk er i samsvar med en gitt behandlingsmetode  («adherence») – vil i mange land stille fremst i køen når det gjelder offentlig finansiering.  For at TA skal bli kjent som en evidensbasert behandlingsmetode trengs mer empirisk forskning. Dette ble poengtert i Gelos foredrag. Han hadde gjennomgått til sammen TA-501 artikler, 467 fra TAJ og 34 fra IJTAR. Blant hans anbefalinger var flere RCT-studier (randomiserte kliniske forsøk) og publisering  av TA-artikler i «non-TA journals»:

Gelos anbefalinger for videre TA-forskning:

1.1. More RCTs and single-case experiments + Quasi-experiments (for Evidence-Based Practice: socio-political legitimation —> ESTs?)

1.2. More Naturalistic studies (for Practice-Based Evidence: professional legitimation)

1.3. Set up/Get involved in Practice Research Networks (PRNs; i.e., multicentric practitioners-researchers collaborations) (e.g.: SPR-PRN on Therapist Training and Development – see Irene Messina & Marco Sambin)

1.4. Increase networking with universities

1.5. Publish in non TA Journals (increase dialogue see [peer-review] with non TA researchers)

Gelo KS_Rome_Conference

http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2015/07/Gelo-KS_Rome_Conference.pdf

Litt motstrøms med William Cornell                                                                               Evidensbasert praksis er en god ambisjon så lenge det ikke dreier seg om å tildekke kompleksiteten i mellommenneskelig kontakt. For mitt vedkommende ble William Cornells presentasjoner spesielt interessante. Cornell  framstår som en kroppsorientert psykoanalytisk transaksjonsanalytiker  med  en klar  fenomenologisk  og relasjonell orientering til psykoterapi. Han er opptatt av at terapi er mer enn ord og snakker om 3 nivåer av kommunikasjon; verbal, nonverbal og subsymbolsk. Dette er viktige erkjennelser når det gjelder å spore faktiske betydninger av div. tidligere erfaringer, dvs.  «recapture the original experience». Han mente for øvrig at statistikk i form av utfallsdata («outcome data») handler mer om hva man ønsker å formidle enn hva som faktisk foregår i behandlingen, en kommentar jeg synes det er lett å si meg enig i.

Svenske bidrag
Sverige stilte med tre foredragsholdere.  Her gjengis presentasjonene til Eleonore Lind og Stefan Sandsstrøm, jeg har p.t. ikke fått tak i Roland Johnssons foredrag, men det vises til et sammendrag i Book of abstracts.  Lind har lang erfaring med mekling både i Norge og Sverige. Når to parter møtes i forliksretten er meklerens oppgave bl.a. å bidra til at de involverte parter deltar aktivt. I presentasjonen omtales viktige TA-prinsipper og metoder samt 4 ulike meglingsstiler.

Eleonore Lind, TA and Mediation

Sandstrøm mener at jeg-tilstands-teori kan og bør knyttes til hukommelsesforskning. Han  introduserer her sitt  begrep «Thematic groupments of ego states.»

Stefan Sandstrøm, A research model of ego states

Arvid Strand